Изговори

Можете да изаберете језик на ком желите да видите неизговорене речи.

 • Сними изговор за „хэкухуэфӏ“ хэкухуэфӏ
 • Сними изговор за „блэ зэраукӀ баш“ блэ зэраукӀ баш
 • Сними изговор за „Ӏуэху мыублэм блэ хэсщ“ Ӏуэху мыублэм блэ хэсщ
 • Сними изговор за „блэ зэуар кӀапсэм щощтэ“ блэ зэуар кӀапсэм щощтэ
 • Сними изговор за „псым симыхьмэ“ псым симыхьмэ
 • Сними изговор за „згъэпщкӏуащ“ згъэпщкӏуащ
 • Сними изговор за „псэ зыпыт“ псэ зыпыт
 • Сними изговор за „хьэкӏэпыч“ хьэкӏэпыч
 • Сними изговор за „пхуэпщэфӏэным сыхуэщӏащ“ пхуэпщэфӏэным сыхуэщӏащ
 • Сними изговор за „хуэпщэфӏэн“ хуэпщэфӏэн
 • Сними изговор за „сыкъыфӏэбгъанура?“ сыкъыфӏэбгъанура?
 • Сними изговор за „мэкIухуэ“ мэкIухуэ
 • Сними изговор за „силӏ“ силӏ
 • Сними изговор за „А си нану, моу къакӏуэ!“ А си нану, моу къакӏуэ!
 • Сними изговор за „къуенцӏ“ къуенцӏ
 • Сними изговор за „къуенару“ къуенару
 • Сними изговор за „зызэхэцӏэлэжын“ зызэхэцӏэлэжын
 • Сними изговор за „зызэшэкӏын“ зызэшэкӏын
 • Сними изговор за „зызэхъуэкӏын“ зызэхъуэкӏын
 • Сними изговор за „зызэхэуфэн“ зызэхэуфэн
 • Сними изговор за „зызэхуэщӏын“ зызэхуэщӏын
 • Сними изговор за „зызэхуитӏэн“ зызэхуитӏэн
 • Сними изговор за „зызэхуэшэн“ зызэхуэшэн
 • Сними изговор за „зызэфӏэхын“ зызэфӏэхын
 • Сними изговор за „зызэфӏэшын“ зызэфӏэшын
 • Сними изговор за „зызэфӏэгъэпкӏэн“ зызэфӏэгъэпкӏэн
 • Сними изговор за „зызэфӏэгъэпщхьэн“ зызэфӏэгъэпщхьэн
 • Сними изговор за „зызэфӏэлъхьэн“ зызэфӏэлъхьэн
 • Сними изговор за „зызэупсеин“ зызэупсеин
 • Сними изговор за „зызэфӏэгъэлэлын“ зызэфӏэгъэлэлын
 • Сними изговор за „зызэтеубыдэн“ зызэтеубыдэн
 • Сними изговор за „зызэтешэщӏэн“ зызэтешэщӏэн
 • Сними изговор за „зызэтеуӏэфӏэн“ зызэтеуӏэфӏэн
 • Сними изговор за „зызэтеубыдэжын“ зызэтеубыдэжын
 • Сними изговор за „зызэтеӏыгъэн“ зызэтеӏыгъэн
 • Сними изговор за „зызэтеӏэжьэн“ зызэтеӏэжьэн
 • Сними изговор за „зызэтеуӏэфӏэжын“ зызэтеуӏэфӏэжын
 • Сними изговор за „зызэпэщӏэсэн“ зызэпэщӏэсэн
 • Сними изговор за „зызэрыгъэпщхьэн“ зызэрыгъэпщхьэн
 • Сними изговор за „зызэпыщӏэн“ зызэпыщӏэн
 • Сними изговор за „зызэпэгъэзэн“ зызэпэгъэзэн
 • Сними изговор за „зызэпэплъыхьыжын“ зызэпэплъыхьыжын
 • Сними изговор за „зызэпылъхьэн“ зызэпылъхьэн
 • Сними изговор за „зызэпылъэщӏыхьын“ зызэпылъэщӏыхьын
 • Сними изговор за „зызэпщытын“ зызэпщытын
 • Сними изговор за „зызэпыӏудзын“ зызэпыӏудзын
 • Сними изговор за „зызэпылӏэщӏыхьыжын“ зызэпылӏэщӏыхьыжын
 • Сними изговор за „зызэпкърегъэчын“ зызэпкърегъэчын
 • Сними изговор за „зызэпщӏэхэдзэн“ зызэпщӏэхэдзэн
 • Сними изговор за „зызэлъыӏухын“ зызэлъыӏухын