Категорија:

եկեղեցի

Пријави ме на եկեղեցի

 • Հիսուս изговор Հիսուս [hy]
 • եկեղեցի изговор եկեղեցի [hy]
 • Հայր մեր изговор Հայր մեր [hy]
 • մատանի изговор մատանի [hy]
 • աղոթք изговор աղոթք [hy]
 • գոտի изговор գոտի [hy]
 • մատաղ изговор մատաղ [hy]
 • սկիհ изговор սկիհ [hy]
 • շապիկ изговор շապիկ [hy]
 • Քրիստոս изговор Քրիստոս [hy]
 • մոմ изговор մոմ [hy]
 • դռնապան изговор դռնապան [hy]
 • Сними изговор за „նշխարք“ նշխարք [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „Նայեաց սիրով“ Նայեաց սիրով [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „նշխար“ նշխար [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „ուրար“ ուրար [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „շուրջառ“ շուրջառ [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „ջահընկալ“ ջահընկալ [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „մյուռոնաշիշ“ մյուռոնաշիշ [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „մյուռոն“ մյուռոն [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „մկրտություն“ մկրտություն [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „մկրտութիւն“ մկրտութիւն [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „միւռոնաշիշ“ միւռոնաշիշ [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „միւռոն“ միւռոն [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „մասնատուփ“ մասնատուփ [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „վեղար“ վեղար [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „օրհնություն“ օրհնություն [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „օրհնութիւն“ օրհնութիւն [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „օծում“ օծում [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „քորեպիսկոպոս“ քորեպիսկոպոս [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „քշոց“ քշոց [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „քահանա“ քահանա [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „փորուրար“ փորուրար [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „փիլոն“ փիլոն [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „տապանակ“ տապանակ [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „պատարագ“ պատարագ [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „վարդապետ“ վարդապետ [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „վակաս“ վակաս [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „սքեմ“ սքեմ [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „սարկավագ“ սարկավագ [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „սաղաւարտ“ սաղաւարտ [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „սաղավարտ“ սաղավարտ [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „ձեռնադրութիւն“ ձեռնադրութիւն [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „ջահ“ ջահ [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „բաժակաման“ բաժակաման [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „երդմնեցուցիչ“ երդմնեցուցիչ [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „եպիսկոպոս“ եպիսկոպոս [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „եմիփորոն“ եմիփորոն [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „դրոշմ“ դրոշմ [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „դպիր“ դպիր [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „գրակարդաց“ գրակարդաց [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „գրակալ“ գրակալ [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „գավազան“ գավազան [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „բուրվառ“ բուրվառ [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „զմուռս“ զմուռս [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „բազպաններ“ բազպաններ [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „բազկուրար“ բազկուրար [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „արքեպիսկոպոս“ արքեպիսկոպոս [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „արտախուրակներ“ արտախուրակներ [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „արծվեգորգ“ արծվեգորգ [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „ապաշխարություն“ ապաշխարություն [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „ապաշխարութիւն“ ապաշխարութիւն [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „աշտանակ“ աշտանակ [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „կերոն“ կերոն [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „ղենջակ“ ղենջակ [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „ձեռնադրություն“ ձեռնադրություն [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „հուսկ“ հուսկ [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „հողաթափ“ հողաթափ [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „հայրապետ“ հայրապետ [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „կոնքեռ“ կոնքեռ [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „կոնք“ կոնք [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „կնտրուկ“ կնտրուկ [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „մաղզմա“ մաղզմա [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „կաթողիկոս“ կաթողիկոս [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „խունկ“ խունկ [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „խույ“ խույ [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „խնկանոց“ խնկանոց [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „խաչվառ“ խաչվառ [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „խաչ“ խաչ [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „ժամերգություն“ ժամերգություն [hy] Чека на изговор
 • Сними изговор за „թաշկինակ“ թաշկինակ [hy] Чека на изговор